Sėkmingai pridėta į krepšelį!

PRIVATUMO POLITIKA - elektroninė parduotuvė "W3B.LT"

1. Elektroninė parduotuvė ir svetainė "W3B.LT" (toliau - "Svetainė") gerbdama visų savo lankytojų (toliau - "Klientai"), įskaitant paslaugų ar prekių pirkėjų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų saugumą, bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius svetainės ir parduotuvės klientų ir lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

3. Naudodamiesi svetaine bei užsakydami prekes ar paslaugas, bei suteikdami sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo Politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).

4. Siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, mes imamės atitinkamų organizacinių ir technologinių priemonių maksimaliai užtikrinančių duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimų atitikimą ir tvarkos laikymąsį.

5. Atlikdami Jūsų asmens duomenų tvarkymo vaiksmus, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

6. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

7. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – elektroninės parduotuvės klientas (įskaitant svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami.

8. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

9. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

10. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

11. Duomenų valdytojas – (Svetainės "W3B.LT" valdytojas), kurio rekvizitai yra nurodyti svetainės kontaktų skityje.

12. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

KOKIE ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI?

14. Svetainės administracija renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas / prekes kitų būdu:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Asmens kodas (Jūsų sutikimu);
 • Adresas;
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Slaptažodžiai
 • Duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz.: paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;

15. 14 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Svetainės administracijos bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

16. Svetainės administracija renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas / prekes Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės:

 • Prisijungimų IP adresai ir laikas;
 • Vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;
 • Duomenys apie prekių ar paslaugų naudojimą, pvz.: duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

17. 16 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra naudojami „Google Analytics“ (Svetainėje įdiegto įrankio, skirto internetinių svetainių lankomumui analizuoti) ir yra saugomi 3 (trejus) metus.

KOKIAIS TIKSLAIS YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

18. Svetainės administracija tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų ar prekių pirkimui (užsakymui) apdoroti ir administruoti;
 • Svetainės lankytojams / klientams identifikuoti Svetainės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros;
 • Su paslaugų užsakymu susijusiems buhalteriniams dokumentams tvarkyti;
 • Susisiekti su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).

KAIP YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

19. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus:

 • Tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • Renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);
 • Tvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

KOKIAS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES JŪS TURITE?

20. Jūs turite šias duomenų subjektų teises:

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Jūs galite kreiptis į mus prašydami:

 • patvirtinti, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti Jums šių duomenų kopiją;
 • suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui: kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, ar šiuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.
Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame šioje privatumo politikoje.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis
Jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į mus, - Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jums prašant, ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (arba) sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
Pažymime, kad savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti asmeninėje Svetainės paskyroje.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)
Jūs galite kreiptis į mus su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • Kai jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems jie buvo surinkti;
 • Kai Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu);
 • Kai pasinaudojote teise nesutikti, kad mes tvarkytume su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, ir panašiai.
Mes neprivalome įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įgyvendinant teisinius įsipareigojimus, įtvirtintus Reglamente ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą
Jūs galite kreiptis į mus su prašymu apriboti (pavyzdžiui, saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • Jie nebėra reikalingi įgyvendinant asmens duomenų tvarkymo tikslus, kuriems buvo surinkti, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs esate paprieštaravęs duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar mūsų teisinės priežastys yra viršesnės už Jūsų teisėtas priežastis.
Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą
Jūs galite kreiptis į mus su prašymu pateikti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba galite pateikti prašymą, kad mes tiesiogiai persiųstume Jūsų asmens duomenis kitam Jūsų asmens duomenų valdytojui, kiek tai techniškai įmanoma ir kai:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba su Jumis sudaromos sutarties vykdymu;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis.

Teisė nesutikti
Jūs galite kreiptis į mus su prašymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšaukti sutikimą, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas gavus Jūsų sutikimą arba gali būti reikalingas siekiant teisėtų mūsų interesų.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Vis dėlto, atsižvelgiant į mūsų paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

KAIP NAGRINĖJAMI JŪSŲ PATEIKTI PRAŠYMAI?

21. Siekdami apsaugoti visų savo Klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz., vardą, el. pašto adresą ar telefono numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti Jums pranešimą registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje pateiktais duomenimis arba Jūs neautorizuosite pagal gautą el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

22. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo informuoti Jus apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į pateiktų prašymų sudėtingumą ir skaičių ir apie tai Jus informuojant.

23. Vieną kartą per metus informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis pateiksime nemokamai. Jei Jūs kreipsitės daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus arba Jūsų prašymas bus nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, tokiu atveju galėsime imti pagrįstą mokestį, kurio dydis neviršys duomenų teikimo sąnaudų.

KAIP ATLIEKAMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU?

24. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu.

25. Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Elektroninio pašto adresas;

26. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba iki šio sutikimo atšaukimo. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu pateikiant prašymą Svetainės administracijai (tiesiogiai, paštu, el. paštu arba telefonu).

27. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Svetainės administracijos pasiūlymų ar naujienų. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą ar savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu info@w3b.lt arba telefonu +370 658 38883.

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

28. Svetainės administratorių ir (arba) darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

29. Svetainės administracija gali pateikti Jūsų asmens duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams, kurie Svetainės administracijai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Svetainės administracijos vardu ir Svetainės administracijos naudai;
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas arba reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms;
 • Duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės naudai;
 • Kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

30. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

31. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

32. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Svetainės administracijos (duomenų valdytojo) leidimo.

33. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

KOKIUS SLAPUKUS IR KAIP NAUDOJAME?

34. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame Slapukus.

35. Apsilankę Svetainėje, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą Svetainėje kartu su prašymu su tuo sutikti. Jūs galite išjungti slapukus tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, galite negalėti visa apimtimi naudotis Svetainės funkcijomis.

36. Duomenys apie Svetainėje naudojamus Slapukus:

Slapuko pavadinimas: PHPSESSID
Aprašymas: Išsaugo naudotojo seansą, kad gautų informaciją iš serverio pusės tarp atskirų užklausų.
Slapuko surenkama informacija: Tai bendrasis slapukas, naudojamas Jūsų lankymosi seansui ir naršymo veiksmams valdyti.

Slapuko pavadinimas: _ga
Aprašymas: Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį lankantis svetainėje.
Slapuko surenkama informacija: „Google Analytics“ įrašo nemažai slapukų, skirtų naudotojo elgesiui analizuoti. Tačiau jie nerenka su naudotojo tapatybe susijusių duomenų.

Slapuko pavadinimas: _gat
Aprašymas: Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį lankantis svetainėje.
Slapuko surenkama informacija: „Google Analytics“ įrašo nemažai slapukų, skirtų naudotojo elgesiui analizuoti. Tačiau jie nerenka su naudotojo tapatybe susijusių duomenų.

Slapuko pavadinimas: _gid
Aprašymas: Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį lankantis svetainėje.
Slapuko surenkama informacija: „Google Analytics“ įrašo nemažai slapukų, skirtų naudotojo elgesiui analizuoti. Tačiau jie nerenka su naudotojo tapatybe susijusių duomenų.

Slapuko pavadinimas: act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs
Aprašymas: Slapukai naudojami sąsajai su „Facebook“ platforma ir vartotojo paskyra, jei vartotojas prisijungęs prie „Facebook“.
Slapuko surenkama informacija: Slapukai naudojami sąsajai su „Facebook“ platforma ir vartotojo paskyra, jei vartotojas prisijungęs prie „Facebook“.

NUO KADA GALIOJA ŠI POLITIKA?

37. Ši politika galioja nuo 2019 m. sausio 25 d. Jei pakeisime šią politiką, jos atnaujintą versiją paskelbsime šiame puslapyje.

KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

38. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti šiais kontaktais:

El. paštu: info@w3b.lt;
Telefonu: +370 658 38883;
Užpildę kontaktinę formą šio puslapio apačioje.

Susisiekite el. paštu:

Ačiū. Žinutė išsiųsta! Į užduotus klausimus, darbo dienomis, vidutiniškai atsakome per 24 valandas.

Siekiant kuo tiksliau atsakyti į užduotą klausimą, rekomenduojama pateikti kuo tikslesnį klausimą apie prekę ar paslaugą, nurodant dominančios prekės kodą, modelį, aiškiai pateikiant kitą aktualią informaciją.

Jeigu manote, kad išsiųstoje žinutėje trūksta informacijos - užpildykite kontaktinę formą dar kartą, arba susisiekite telefonu: 8-658-38883.
Žinutė neišsiųsta Patikrinkite paryškintus laukelius.
Būtina užpildyti visus raudonai apibrauktus laukelius.